Tilsyn

Tenester

Etrygg sine tenester er basert på våre eigarar sine lovpålagde DLE – oppgåver.

Våre tenester består i:

  • Utøve tilsyn på elektriske lavspenninganlegg i bustader
  • Utøve tilsyn på elektriske lavspenningsanlegg i verksemder
  • Utøve tilsyn mot elentreprenørar
  • Utøve informasjons- og påverkingsarbeid mot brukargrupper
  • Bistå politi ved brannetterforsking og ulykker    Sjå: Brannutredning.
  • Utøve tilsyn med omsetnad av elektrisk materiell og utstyr

Utover dette vil Etrygg ha ei løpande vurdering av sine produkt og tenester, basert på det dei lovplagde tenestene som energiverka til ei kvar tid blir stilt ovanfor. Etrygg vil også på sikt basere sine tenester på den frie marknaden og vurdere eit større geografisk virkeområde.