Vising av brosjyre

Bedrift

Verksemder skal i samsvar med  Internkontrollforskrifta kunne dokumentere arbeidet sitt innan helse, miljø og sikkerheit. (HMS)
Ved revisjon av internkontrollen blir denne gjennomgått og ein teknisk kontroll av anlegga i virksomheten skal verifiserer om denne er akseptabel i forhold til virksomhetens virke/risikovurdering.

Direktoratet for Samfunnsikkerheit og Beredskap (DSB) pålegg Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE),  gjennom sitt årlege rammebrev/instruks å utføre dette offentlige tilsynet.

På oppdrag frå DLE utøver Etrygg dette tilsynet hos våre kundar.

Formålet med revisjonen er å kontrollere om verksemda etterlever internkontrollforskrifta, og om den har tilfredsstillande styring med aktivitetar og utstyr som har betydning for drift og vedlikehold dei elektriske anlegga i samsvar med internkontrollforskriften.

Revisjonen blir utført ved

    • Gjennomgang av internkontroll dokument
    • Samtale med dagleg leiar/HMS ansvarleg/ ansatte
    • Verifisjon av at rutinar, prosedyrar og instruksar blir følgt opp i praksis

Vår nettside er underlagt vår  personvernerklæring