Møte med privatkunde

Privat

INFO av 1 juni 2020
I rundskriv av 30 april frå DSB til DLE (Det Lokale Eltilsyn) og SKS (Sakkyndig selskap) gir DSB signal om at vårt tilsynsarbeid kan takast oppatt  (Jf. Også vår INFO av 12 mars 2020 under) så lenge rettningslinjer frå helsemyndighetene og regjering blir følgt og at utførande selskap har utarbeidt eigne smittervernsrutinar for sitt tilsynsarbeid.
Etrygg AS (utførande selskap) har utarbeida slike rutiner og forelagt dei for smittevernslegen i dykkar kommune og fått rutinene godkjent.
Vi ber forøvrig om ei tilbakemelding til oss om du eller nokon i husstanden må svare ja på eit av desse spørsmåla:

1: Er sjuk eller har symtom på koronainfeksjon også ved lette symtom på sjukdom?
2: Er i karantene eller i isolasjon?
3: Er i risikogruppa eller på grunnlag av redsel for smitte ynskje tilsynet utsatt?
Trykk på  blå link over!

Vår historikk på rutiner for antall kontrollar i bustad per. dag under Covid -19.
*Frå 1 august har vi ingen begrensningar på antall kontrollar per. dag i bustad.
*Frå 15 juni utvida vi til 4 kontrollar per. dag i bustad.
*Frå 12 mars begrensa vi antall bolig kontrollar til 2 per. dag.
Vi føle dei til ein kvar tid gjeldande rettningslinje frå helsmyndigheter/regjering.
Dette til orientering!

INFO av 12 mars 2020
Grunna spredningen av korona viruset og retningslinje for å minske risikoen for smitte er vårt tilsynsarbeid mot private tilsynsobjekt slik som bustad, hytter etc. mellombels stoppa. Grunnlaget for dette er gjeve av sentrale styresmakter/DSB
Dette til orientering!


Vår bustadkontroll tek utgangspunkt i det rammebrevet som Det Lokale Eltilsyn (DLE) får kvart år frå DSB (Direktoratet for sivil beredskap).

Dette rammebrevet er basert på erfaring og statistikk med omsyn til satsingsområde for å skape større eltryggleik.

Kontrollen av det elektriske anlegget i bustaden skjer ved stikkprøver med utgangspunkt i desse rammene, og den er ikkje ein fullstendig gjennomgang av den tekniske tilstanden i anlegget.

Som eigar og brukar av eit elektrisk anlegg/utstyr er ein ansvarleg for at anlegget er i godkjent/forskriftsmessig stand. Samstundes er ein også ansvarleg for rett bruk av det og at endringar/nyinstallasjon blir utført av godkjendt  El-installatør/fagfolk.
Oversikt over godkjente El-installatørar finn du på: Elvirksomhetsregisteret

Informasjonen om elsikkerhet som vi gjev ved kontrollen skal gje dykk nyttig informasjon om rett og god bruk av det elektriske anlegget/utstyret. Det er derfor  ynskjeleg at minst ein frå husstanden er tilstades for å kunne formidle denne vidare til alle i husstanden. Fleire frå husstanden må gjerne vere med.

Etrygg bistår også politiet med sin kompetanse ved brannetterforsking etter brann i bustader
når politiet anmoder om det.
Vår nettside er underlagt vår  personvernerklæring