Møte med privatkunde

Privat

Vår bustadkontroll tek utgangspunkt i det rammebrevet som Det Lokale Eltilsyn (DLE) får kvart år frå DSB (Direktoratet for sivil beredskap).

Dette rammebrevet er basert på erfaring og statistikk med omsyn til satsingsområde for å skape større eltryggleik.

Kontrollen av det elektriske anlegget i bustaden skjer ved stikkprøver med utgangspunkt i desse rammene, og den er ikkje ein fullstendig gjennomgang av den tekniske tilstanden i anlegget.

Som eigar og brukar av eit elektrisk anlegg/utstyr er ein ansvarleg for at anlegget er i godkjent stand. Samstundes er ein også ansvarleg for rett bruk av det.

Vår informasjon ved kontrollen skal gje dykk nyttig informasjon for god og rett bruk. Difor er det ynskjeleg at minst ein frå husstanden er tilstades for å kunne informere alle i husstanden seinare. Fleire frå husstanden må gjerne vere med.

Etrygg vil bistå med sin kompetanse ved brannetterforsking når politiet ønskjer det.